اجتماعی قوی

عضوهای بیشتر،کمک های بیشتر تعامل بیشتر، ماندگاری بیشتر

 
 

  دوستی های پایدار 

 کمک کنید، کمک بگیرید

و قدرشناس باشید

 

جهانی بهتر

شما به کسی کمک میکنید 
او دیگری را یاری میدهد 
و دیگری شما را کمک می نماید
 

روابطی سازنده

 قبل ، بعد و همزمان با هر رویداد

 با دیگران باشید